जनशक्ती (कर्मचारी) आपुर्तिकर्ता (Outsourcing) का लागि शिल्बन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सुचना