Invitation for Bids- Construction of New Ward/Pediatric Building, Second Phase

Print Friendly, PDF & Email

Recent Notices

July 8, 2024
सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
July 3, 2024
एल.पी. ग्यास र खानेपानी सामग्री आपूर्ति गर्ने शिलबन्दी बोलपत्र (Tender) को सूचना – दोश्रो पटक प्रकाशित
June 28, 2024
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना – दोलखामा संचालित कार्यक्रमको लागि
June 26, 2024
Applications are invited for the Fellowship Program : 2024
June 25, 2024
सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
June 24, 2024
Invitation for Re-Sealed Quotation- Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Additional Works for Medical Gas Pipeline System
June 17, 2024
Invitation For Sealed Quotation- Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Additonal Work for Medical Gas Pipeline System
June 14, 2024
सवारी साधन भाडामा लिने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना
June 13, 2024
सवारी साधन (जीप) भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
June 12, 2024
खाद्य सामग्री, तरकारी तथा फलफूल, दुध तथा दुधजन्य सामग्री, एल. पी ग्यास र मासुजन्य सामग्री आपूर्ति शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना