खाद्य सामग्री, तरकारी तथा फलफूल, दुध तथा दुधजन्य सामग्री, एल. पी ग्यास र मासुजन्य सामग्री आपूर्ति शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना