सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ भवन निर्माणका लागि आवहान गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी सूचनाको आशय पत्र