सवारी साधन पत्रु (Scrap)मा लिलामको लागि शिलबन्धि कोटेशन आवाहन सम्बधी २१ दिने सूचना